top of page
  • Forfatterens bildeSteinland Multiplan AS

(UTGÅTT) VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID "SOLBAKKEN SJØSIDE"

Detaljregulering av «Solbakken Sjøside», gnr. 54 bnr. 283 + del av 54/230, Malvik kommune

Planid: 202307, Plannavn: Solbakken Boligfelt


Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 kunngjøres herved varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for Solbakken Sjøside, Området ligger i Hommelvik, ca. 200 meter nord for Nygården Småbåthavn.

Forslagsstiller er CanDo Partners AS. Plankonsulent er Steinland AS


Planens formål

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av lavblokk og kjedede eneboliger i inntil 3 etg. + p-kjeller, med tilhørende fellesareal (uteoppholdsareal, internveger, parkering, renovasjon, m.m.). Det planlegges totalt mellom 60-65 boenheter.


Planområdet og overordnet planstatus

Planområdet er på ca. 16 daa og er i gjeldende KPA for Malvik kommune (2018-2030) avsatt til fremtidig boligbebyggelse.


Krav om konsekvensutredning

Det er i oppstartsmøte avholdt 30.11.23 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.


Utbyggingsavtale

Det er ennå usikkert om reguleringsarbeidene vil utløse behov for utbyggingsavtale (UA) med Malvik kommune, men det tas høyde for evt. fremtidige forhandlinger om UA i kunngjøringen.


Tilbakemeldingsbrev og referat fra oppstartsmøte - Solbakken Sjøside
.pdf
Last ned PDF • 177KB
Planinitiativ sept. 23 Solbakken Sjøside
.pdf
Last ned PDF • 2.75MB

Innspill og medvirkning

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter nytt varsel om dette og kan komme med merknader innen en oppgitt frist. Offentlig ettersyn av planforslaget vil bli kunngjort på kommunens nettsider.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, ta kontakt med Steinland AS på tlf. 91783338 eller epost tv@steinland.no.


Innspill til planarbeidet sendes til: tv@steinland.no eller Steinland AS, Tempevegen 23, 7031 Trondheim innen 10.12.2023.

Comments


bottom of page