top of page
  • Forfatterens bildeSteinland Multiplan AS

(UTGÅTT) VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID:

Detaljreguleringsplan for Stølstrøa, Plan-ID 21/2046, gnr. 298 bnr. 44, m.fl., Oppdal kommune.


Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Stølstrøa, gnr. 298 bnr. 44, m.fl. Området ligger ca. 400 m nordøst for Stølen skisenter, ca. 3,5 km nordøst for Oppdal sentrum. Plankonsulent er Steinland AS og forslagsstiller/regulant er Fkr AS.


Planens formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av 12 fritidsboligenheter i form av 2 stk leilighetsbygg i 2 etg. + p-sokkel (6 enheter i hver) med tilhørende utenomhusanlegg og trafikkareal.Planområde/Overordnet planstatus

Planområdet er på ca. 3,4 daa. Det tas forbehold om mindre justering av planavgrensning vist i bilde over (beror på valg av vegadkomst fra Gardåvegen/Rønningslivegen).

Området er i gjeldende kommuneplan for Oppdal kommune (2019-2030) avsatt til fritidsbebyggelse.

Planarbeidet er således i samsvar med overordet plan, og det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.


Innspill og medvirkning

De som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet i forbindelse med denne kunngjøringen.

Merknader/innspill til planarbeidet merkes «Detaljreguleringsplan Stølstrøa» og sendes til: tv@steinland.no eller med vanlig brevpost til Steinland Multiplan AS, Tempevegen 23, 7031 Trondheim innen 20.02.2022.


vedlegg:

Referat oppstartsmøte 13.01.22
.pdf
Download PDF • 208KB
Planinitiativ Stølstrøa 061221
.pdf
Download PDF • 2.99MB
2021.12.06 - Stølstrøa Mulighetsstudie Heat Arkitekter AS
.pdf
Download PDF • 3.64MB
Alternativ adk 1-3
.pdf
Download PDF • 217KB

Comments


bottom of page