top of page
  • Forfatterens bildeSteinland Multiplan AS

(UTGÅTT) VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID:


Detaljreguleringsplan for Plan-ID 5017 Husbykleiva, felt C4, del av gnr. 102 bnr. 973, Stjørdal kommune.


Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid på Husbykleiva for del av eiendommen 102/973. Området ligger ca. 1,5 km nordøst for Stjørdal sentrum. Forslagsstiller er Nordic Estate AS.

Bilde 1:  Planområde
Bilde 1: Planområde

Planens formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av inntil 25 boligenheter i form av kjedet eneboligbebyggelse/rekkehus med tilhørende utenomhusanlegg og trafikkareal. Planområdet er på ca. 9,5 daa


Gjeldende planer i området er reguleringsplan for Husbykleiva felt C, vedtatt 13.09.2001 (planident 1-153) og bebyggelsesplan for Husbykleiva, C2, C3 og C4 vedtatt 25.06.2003 (planident 1-153A) med en mindre planendring godkjent 18.04.2007. Ny detaljregulering vil erstatte deler av denne planen.


Planarbeidet er således i samsvar med overordet plan, og det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, ta kontakt med Steinland Multiplan AS på tlf 917 83338 eller e-post tv@steinland.no. I tillegg kunngjøres varsel om oppstart av planarbeidet på Stjørdal kommunes nettside www.stjordal.kommune.no - «Politikk og planer – Høring og kunngjøringer - Igangsatt reguleringsplanarbeid og planprogram på høring»

Merknader/innspill til planarbeidet sendes til: tv@steinland.no eller Steinland Multiplan AS, Tempevegen 23, 7031 Trondheim innen 20.10.2021.


Eksempel hustyper (kun illustrativt)

Planinitiativ Husbykleiva 19.01.2021
.pdf
Last ned PDF • 206KB
5017 Husbykleiva Referat oppstartsmøte 21.09.21
.pdf
Last ned PDF • 127KB

Comentarios


bottom of page