top of page
  • Forfatterens bildeSteinland Multiplan AS

(UTGÅTT) IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJREGULERINGSPLAN:

Detaljregulering av Sæterbakken gnr. 39 bnr. 73, 74, 75, Trondheim kommune.


Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Sæterbakken, gnr. 39 bnr. 73, 74, 75. Området ligger på Stokkåsen i Trondheim kommune. Forslagsstiller er Varmbo Bolig AS. Plankonsulent er Steinland AS.


Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for småhusbebyggelse i 3 etg./2 etg, + sokkel med tilhørende uteoppholdsareal og trafikkanlegg. Planområdet er på ca. 8,2 daa og inngår som del av reguleringsplan r0266n –«Sæterbakken og Tjønlien med tilliggende områder». Området er regulert til konsentrert småhusbebyggelse (benevnt B4-a, B4-b og B4-c i r0266). Kommunen har i oppstartsmøte avholdt 28.04.22 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.


For ytterligere opplysninger om planarbeidet, ta kontakt med Steinland AS på tlf. 91783338 eller epost tv@steinland.no .


Innspill til planarbeidet sendes til: tv@steinland.no eller Steinland AS, Tempevegen 23, 7031 Trondheim innen 12.06.2022.Vedlegg:

1. Tilbakemelding TK oppstartsmøte 28.04.22
.pdf
Last ned PDF • 674KB
3. Planid r20220012 Situasjonsplan (kun ill.)
.pdf
Last ned PDF • 2.22MB

Comments


bottom of page